NIDEK International NIDEK Co., Ltd. Japan
NIDEK Inc. USA NIDEK S.A. France